Strani jezici

engleski | njemački

Trajanje tečaja: 70 sati po razini

Razine u ponudi: A1, A2, B1, B2, C1 i C2

Uvjeti upisa: pisanje inicijalnog testa da se utvrdi razina znanja i odredi koji stupanj polaznik treba polagati (inicijalni test je besplatan)

Programi su verificirani, a pri završetku tečaja izdaje se diploma kao dokaz uspješno završenog tečaja.

Učenje stranih jezika nije nimalo lak zadatak, no uz znanje svakog dodatnog jezika postajemo bogatiji za cijeli život. Još od doba starih Latina postoji izreka:

Quot linguas calles, tot homines vales – ‘Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš’.

CILJEVI

Cilj nastave učenja stranih jezika je razvijanje komunikacijskih sposobnosti, tj. osposobljavanje polaznika za prikladnu komunikaciju na engleskom jeziku u raznim situacijama: u inozemstvu, u vlastitoj sredini sa stranim govornicima, na multinacionalnim skupovima i u drugim situacijama u kojima se moraju služiti engleskim jezikom. Polaznik treba steći jezičnu kompetenciju u svim jezičnim vještinama: slušanju, čitanju, govornoj interakciji, govornoj produkciji i pisanju. Osim toga, kod polaznika je nužno razviti osjećaj razumijevanja i prihvaćanja novih i drugačijih kultura. Time se potiče interkulturna kompetencija i tolerancija.

Polaznici jezik svladavaju putem slušanja, čitanja, govorne interakcije, govorne produkcije, pisanja te razvijanjem komunikacijskih strategija i jezičnih kompetencija uz pouku o načinu učenja. Metodološki pristup se prilagođava korisnicima i uvijek se odabire pristup kojim će se najuspješnije ispuniti postavljeni ciljevi. Nastavnici stalno prate potrebe korisnika i konstantno se usavršavaju kako bi tim potrebama što bolje udovoljili. Nastava se provodi grupno. Metodološki pristup odabire se prema potrebama korisnika. Nastavnici konstantno prate korisnika u učenju te se usavršavaju kako bi što uspješnije udovoljili njihovim potrebama.

Za više informacija

Javite nam se